Skip to content

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต หนังสือธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป อ ปยุตฺโต

  • by

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต

ปณิตา  วรรณพิรุณ. ความฉลาดทางงดิจิทัล. พัฒนาเทคนิคศึกษา, 29 (102), 12-20.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของภาครัฐยุคใหม่ ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท” ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้อื่นนอกจากคุกกี้ที่จำเป็นด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ธปท. การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น สบค.อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สบค.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. การรู้เท่าทันการสื่อสารกับการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปสังคมไทยในยุคดิจิทัล. สุทธิปริทัศน์, 31 (97), 21-33. วิธีการสมัยใหม่ผิดกับพุทธศาสนาตรงนี้ คือ ไม่ปลุกให้คนโกรธ หรืออยากได้ ในสมัยปัจจุบันมี 2 พวก พวกหนึ่งปลุกให้คนโลภ จะได้อยากได้โน่น อยากได้นี่ จะได้พัฒนา อีกพวกตรงข้ามปลุกให้โกรธจะได้ตื่นตัวที่จะแก้ไขสิ่งชั่วร้ายในสังคม… นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สบค.) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ของ สบค. สมุดปกขาวการพัฒนาระบบเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน จัดทำโดย สอวช.